Cookie / Süti tájékoztató
Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom
1139 Budapest, Szegedi út 17. 452-4200, 452-4299

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Ezen az oldalon a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Ennek közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információsszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény előírásait vettük figyelembe.

A törvény rendelkezéseiről többet megtudhat a Közadattár weboldalon.

Egységes Közadatkereső Rendszer

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos megnevezése :
XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye 1139 Budapest, Szegedi út 17.
Postacíme (postafiók szerinti címe, ha van) 1555 Budapest, Pf. 62
Telefonszáma (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) (06-1) 452-4201
Faxszáma (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) (06-1) 350-0957
Központi elektronikus levélcíme 
Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ügyfélszolgálat nincs
Az ügyfélszolgálati vezető neve Nincs
Az ügyfélfogadás rendje nincs

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelőlésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Ügyvezető: Dr. Hertzka Péter
A szervezeti felépítés melléklete: szer-felépítés-12.pdf valamint az szmsz.pdf  tartalmazza az egyes szervezeti egységek feladatait

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Dr. Hertzka Péter ügyvezető igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel.: 452-4201 E-mail:
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) vezetőilista melléklet tartalmazza

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

  - Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adata

 - Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 - Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 - Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 - Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 - Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adat

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat
1139 Budapest, Béke tér 1.
Tel.: 452-4100, 452-4300
Fax: 350-1045
E-mail: 
honlap: www.bp13.hu
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-18.00 kedd-szerda-csütörtök: 8.00-16.30 -     péntek: 8.00-13.00

  

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 - A társaság alapító okirataközszolgáltatási szerződése (2013, 2015) és a szervezeti működési szabályzata tartalmazza, mellékletként csatolva, valamint az adatvédelmi szabályzat is csatolva a Fájlok menüpont alatt a közérdekű adatok végén 

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 - Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 - Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 - Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

- Az Egészségügyi Szolgálat alapító okirata és közszolgáltatási szerződése szabályozza

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Alapító okiratban, Közszolgáltatási szerződésben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

- Honlap: www.euszolg13.hu
- Az Egészségügyi Szolgálat tevékenységének leírása, információk, aktualitások a társaságról
- Internet
Alapító okiratbanKözszolgáltatási szerződésbenszervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint

 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 - Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 - Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Honlapon: www.euszolg13.hu

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

- A közbeszerzési melléklet tartalmazza

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 - Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

- A 2/2019. ügyvezetői utasításban foglaltak szerint
- XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Szegedi út 17.
Tel: (06-1) 452-4201
Fax: (06-1) 350-0957
E-mail: 
Dr. Felmérai István orvos igazgató

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 - Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

5 M Ft alatti szerződések

 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései:
 - A társaság üzleti tervei tartalmazzák (2008, 2009, 2010, 20112012201320142015, 201620172018, 2019), mellékletként csatolva évenkéni bontásban

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói:
 - Mellékletként évenként csatolva a Társaság éves beszámolói (20072008, 2009, 20102011, 2012, 2013201420152016, 201720182019)

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft által foglalkoztatottakra vonatkozó adatok mellékletként évenkénti bontásban (200920102011, 2012, 20132014, 2015, 20162017, 20182019)

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

szerződések 5 M felett és a szerződések 5 M alatt című melléklet tartalmazza 

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

- Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzés menüpontban

köz-ad-ügyvez-utasítás (727.04 KB)
Letöltés Megnyitás
Közszolg. szerz. 2015. (2816 KB)
Letöltés Megnyitás
Szállítói szerződések (143.36 KB)
Letöltés Megnyitás
szerv-felépítés-12 (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 M alatt (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 M felett (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
SZMSZ 2017.09 (993.28 KB)
Letöltés Megnyitás
szmsz_2015.07 (983.04 KB)
Letöltés Megnyitás
szmsz_2016.09 (1034.24 KB)
Letöltés Megnyitás
szmsz-12-07-13 (266.24 KB)
Letöltés Megnyitás
ügyvez-ig-ut-közzététel_2017 (675.84 KB)
Letöltés Megnyitás
Vevői szerződések (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
Adatvédelmi Szabályzat V01 (880.64 KB)
Letöltés Megnyitás
Alapító Okirat 2015 (6369.28 KB)
Letöltés Megnyitás
alapitookirat (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
kozszog-szerz-mod-13-04-04 (30.72 KB)
Letöltés Megnyitás
kozszolgszerz (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
Közszolgáltatói szerződés_2020_módosítás (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
vez-list-2021 (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
Alapító okirat egységes szerkezetben_20200528 (276.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Alapítói határozat és Alapító okiratot módosító okirat_20200528 (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
EUSzolg_Uzleti terv 2021 (706.56 KB)
Letöltés Megnyitás
vez-list-2021 (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
5.M fölött (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
5.M fölött 06. (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
5.M fölött 12. (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
5m.alatt (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
5m.alatt 06. (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
5m.alatt 12. (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2020 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2020 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2020 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Üzleti terv 2020. (788.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszámoló 2019. (808.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2019 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2019 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2019 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2019 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 5 alatt 2019.03-04. (296.96 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 5 alatt 2019.05-06. (307.2 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 5 alatt 2019.09-10. (317.44 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 5 alatt 2019.11-12 (327.68 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 fölött 2019.03-04. (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 fölött 2019.05-06. (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 fölött 2019.11-12 (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 fölött 2019.9-10. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Üzleti terv 2019. (757.76 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszámoló 2018 (1034.24 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2018 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2018 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2018 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2018 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Közbeszerzési Terv 2018 Eü. Szolg. (51.2 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerrződés2018 7-8. (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 2018 (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 2018.01-02. (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés2018.03-04. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés2018.5-6. (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
Üzleti terv 2018 végleges (542.72 KB)
Letöltés Megnyitás
ÁSZ JELENTÉS TERVEZET (9175.04 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2017 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2017 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2017 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2017 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
éves-beszámoló (153.6 KB)
Letöltés Megnyitás
kieg-melléklet (1064.96 KB)
Letöltés Megnyitás
könyv-jelentés (450.56 KB)
Letöltés Megnyitás
közhasznú-jelentés (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
melleklet_beszamolo_17_185024_verz1 (2744.32 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 1-2 (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 11-12. (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 3-4. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 7-8. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 9-10. (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017.5-6. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Üzelti terv 2017 (8192 KB)
Letöltés Megnyitás
2016_evi terv_vegleges (522.24 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló 2016 mellékletek végleges (225.28 KB)
Letöltés
Beszámoló_16_170525 (890.88 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2016 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2016 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2016 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2016 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Kimutatás a vezetőkről 2016 (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
konyv_jel_16_170525 (10086.4 KB)
Letöltés Megnyitás
konyv_jel_kieg_mell_16_170525 (8263.68 KB)
Letöltés Megnyitás
konyv_jel_th_szeg_16_170525 (2017.28 KB)
Letöltés Megnyitás
konyv_jel_th_vis_16_170525 (2129.92 KB)
Letöltés Megnyitás
15-uzl-terv-11-10 végleges (512 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszámoló 2015 (870.4 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló mellékletei 2015 éves végleges (153.6 KB)
Letöltés
Elektronikus adatszolgáltatás 2015 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2015 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2015 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2015 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Közbeszerzési terv 2015 (51.2 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2015_kieg (655.36 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2015_kvoi (368.64 KB)
Letöltés Megnyitás
Vezetők 2015 (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló 2014. éves mellékletei (163.84 KB)
Letöltés
beszamolo_14_gazd_150528 (727.04 KB)
Letöltés Megnyitás
beszamolo_uzleti_terv_végleges (174.08 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2014 II negyedév (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2014 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2014 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2014.I.név (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Köszbeszerzési terv 2014 (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2014_kieg (634.88 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2014_kvoi (368.64 KB)
Letöltés Megnyitás
13_uzleti terv (174.08 KB)
Letöltés Megnyitás
2013-besz-végl (256 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló 2013 végleges mellékletei (266.24 KB)
Letöltés
Elektr.adatszolg. 2013.I.nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektr.adatszolg. 2013.II.nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektr.adatszolg.2013.III.nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektr.adatszolg.2013.IV.nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2013_evesbesz (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2013_kieg (143.36 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2013_kvoi (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Vezetők2013 (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
12_uzl_terv (174.08 KB)
Letöltés Megnyitás
2012. évi beszámoló (215.04 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló 2012. éves végleges korrigált (286.72 KB)
Letöltés
elektronikusadatok201201nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201202nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201203nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201204nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2012_evesbesz (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2012_kieg (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2012_kvoi (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Vezetők2012 (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
11-uzl-terv-11-12 (512 KB)
Letöltés Megnyitás
2011-beszamolo-alapitvany (4259.84 KB)
Letöltés Megnyitás
2011beszamolo (225.28 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok_201103nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201101nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201104nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok20112nev (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
evesbeszamolo2011 (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
kiegmelleklet2011 (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
konyvvizsgjel2011 (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
kozeptavu-strategia-2011-2014 (962.56 KB)
Letöltés Megnyitás
2010-evi-besz (174.08 KB)
Letöltés Megnyitás
2010-uzl-terv-11-10 (491.52 KB)
Letöltés Megnyitás
el_adat_2010_i_ne (153.6 KB)
Letöltés Megnyitás
el_adatok_2010_ii_ne (153.6 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201003nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201004nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
euszolgtab2010_eredmkimut_2 (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
euszolgtab2010_erkimutatas (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
euszolgtab2010_kiegmelleklet (225.28 KB)
Letöltés Megnyitás
euszolgtab2010_kozhasznu (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
euszolgtab2010_kvoijelentes (215.04 KB)
Letöltés Megnyitás
euszolgtab2010_merleg (51.2 KB)
Letöltés Megnyitás
09-evi-besz-02-09 (542.72 KB)
Letöltés Megnyitás
09-uzl-terv-ok (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
el_adat_20091012 (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikus_adatok_200903nev (30.72 KB)
Letöltés Megnyitás
szoveges_beszamolo_2008 (8099.84 KB)
Letöltés Megnyitás
uzl-terv-08 (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
07evibesz (163.84 KB)
Letöltés Megnyitás